SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), zákon České republiky č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů)
Správcem osobních údajů je Alter Energy s.r.o.
Adresa: Olšanská 2898/4f, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
Identifikační číslo: 017641888
E-mail: alterenergy@email.cz
Webová adresa: https://alterenergy.cz
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo kontaktního formuláře. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.
Správce uchovává osobní údaje:

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Vaše práva:

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, zálohy, antivirový program.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Upozorňujeme, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás o to požádáte na
naší kontaktní adrese. Máte také právo na přístup ke všem svým osobním údajům,
které jste nám poskytli. Můžete požádat o jejich opravu, odstranění nebo zablokování
všeho, co by nebylo správné.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.10.2022